SYDVEST FOR TISSØ, STÅR STEMMEVÆRKET I NEDRE HALLEBY Å

Vandstanden i Tissø – samt andet overfladevand – reguleres her, og sendes videre til Kalundborgs industri som proces- og kølevand, via Kalundborg Vandforsyning.

I 1883 valgte man at uddybe afløbet fra Tissø til Nedre Halleby Å for at skabe gode græsningsarealer omkring Tissø samt foretage tørvegravning inde i Store Åmose. Konsekvensen var, at det uddybede åløb sænkede vandstanden i Tissø så meget, at de dele af søen tørrede ud. I 1889 blev det første stemmeværk derfor bygget.

Reguleringen af vandstanden i Tissø blev ændret i forbindelse med at Kalundborg Vandforsyning i 2001 fik tilladelse til at øge indvindingen af vand fra Tissø.

OMBYGNING OG RENOVERING

WINTEC har ombygget det eksisterende stemmeværk i 2002 for at sikre optimal vandstand i Tissø, hvor der også i den forbindelse blev etableret et omløbsstryg.

Porten i stemmeværket er koblet sammen med 2 vandstandsmålere i Tissø. Porten reguleres op og ned efter den aktuelle vandstand. Det sker ved, at der i hovedstationen er indlagt bestemte sigtepunkter. Disse sammenlignes med søens aktuelle middelvandstand. Hvis vandspejlet ligger over sigtepunktet, sender hovedstationen besked til stemmeværket om at hæve porten. I tilfælde af det modsatte forbliver porten lukket. Porten reguleres 6 cm ad gangen.

Klimaforandringer gør, at Kalundborg Kommune senest i 2020 skal tage stilling til et nyt og forbedret stemmeværk, for bedre at kunne regulere den stigende vandstand i Tissø.

Før…
Efter… Næsten i ét med naturen