Nøglefærdigt vakuumskyllesystem

Design: Professor dr. techn. Flemming Bo Pedersen

Wintec kan nu tilbyde et nøglefærdigt design af et totalt vakuumskyllesystem til rektangulære forsinkelses bassiner med leverance af tilhørende komponenter.

Dimensionering

På baggrund af opland, regn-hændelser samt disponibel byggeplads bestemmer bygherrens rådgiver forsinkelsesbassinets hoveddimensioner, nemlig længde, bredde, dybde samt bundens hældning. Hvis der er fleksibilitet i forholdet mellem længde og bredde, er det en fordel for Wintec’s efterfølgende proces med at designe et optimalt anlæg.

Det anbefales at vælge en minimum hældning på 10 promille, da en bundhældning på under ca. 5 promille vil fordyre projektet.

Komplet leverance

Med udgangspunkt i rådgivers hoveddimensioner for forsinkelses bassinet leverer Wintec det nødvendige udstyr i form af vakuum-anlæg, ventil-anlæg, styrings-procedure mm., alt sammen baseret på et design, der sikrer en optimal løsning med hensyn til økonomi, drift og arbejdsmiljø (støj).

Økonomi kontra funktionskrav

Den optimale økonomi opnås ved at Wintec bestemmer det mindste antal skylle-enheder (skylle kanaler med tilhørende skylletårn) anlægget skal opdeles i, når funktions kravene skal opfyldes, f.eks. at bassinets urenheder bliver fjernet ved hvert skyl, at anlægget kører driftsikkert, samt at lydtrykket fra anlægget minimeres.

Robusthed sikrer optimal drift

Den optimale drift sikres ved at Wintec kører med komponenter, der er robuste og med et minimum af vedligehold, med et enkelt styreprogram, der sikrer den automatiske skylning med det nødvendige skylle volumen. Endvidere er der i anlægget indbygget diverse komponenter, som sikrer mod utilsigtede drifts forhold, og som kan hjælpe med eventuel fejlfinding i systemets drift.

Støjsvagt system

Det optimale arbejdsmiljø med hensyn til lydtryk opnås ved at designe udløbet fra tårnet, det nødvendige vakuum tryk, skyllebanernes bredde samt hele ventilarrangementet således, at de med skylningen forbundne luft strømninger foregår med så lave hastigheder, som det er teknisk/økonomisk rimeligt. Alt efter temperament, vil lydtrykket i anlægget kunne karakteriseres som støjsvagt til støjfrit.

Omfattende dokumentation

Alle nødvendige hoveddimensioner for skyllekanaler, skylletårn, opsamlingsrenden nedstrøms, samt de bestemmende vandspejlskoter bliver bestemt og videregivet til rådgiver. Endvidere vil designet indeholde dokumentation for hele skylleforløbet i tid og sted. Denne dokumentation omfatter diagrammer, der viser

Også traditionelle anlæg

Ud over tilbud på design af og levering til nøglefærdige anlæg, kan Wintec også levere komponenter til traditionelt designede anlæg. Alle anlæg leveres med samme tilhørende dokumentation som nævnt ovenfor. Wintec også kan assistere med forbedringsforslag til traditionelle anlæg med henblik på at nedbringe lydtrykket fra anlægget.